REGULAMIN

Niniejszy regulamin dotyczy sklepów internetowych Firmy RECOM IT.

Sklepy inernetowe, działające pod adresami www.recomit.pl oraz www.tiptoptoys.pl, prowadzone są przez
RECOMIT Piotr Skoczek. z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 2,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP 8821467921.
Sklep RECOM IT czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
RECOM IT prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane poprzez:
a/ stronę internetową www.recomit.pl
b/ za pośrednictwem aukcji dostępnych na portalach aukcyjnych oraz
c/ zamówień składanych bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@recomit.pl.

§ 1
DEFINICJE


1/ Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące  także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
2/ Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);
3/ Sprzedawca – RECOM IT Piotr Skoczek. z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. Strumykowa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr NIP 8821467921. Telefon 74/6675889
4/ Umowa sprzedaży ze Sklepem jest zawierana w języku polskim.
5/ Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 W celu złożenia skutecznego zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu.
6/ Sklep porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem w sposób podany powyżej listownie, w przypadku podania przez Klienta adresu do doręczeń.
7/ Sklep ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia przez Sklep świadczenia. Zbierane informacje są to wyłącznie dane podane przez Klienta.

§2
Zasady korzystania ze sklepu internetowego recomit.pl

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
3. Google Chrome w wersji 15.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów JavaScript i cookies,
4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

§ 3

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają  ani nie ograniczają żadnych praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.), przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 4
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego RECOMIT.PL  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej RECOM IT oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego recomit.pl  w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego recomit.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5
Ceny i cechy produktów i dostaw

1.Wszystkie produkty dostępne w RECOM IT zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych RECOM IT są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub może być dostarczona w formie tradycyjnej.
3.Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu RECOM IT jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
5.Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.recomit.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. oraz poza jej granicami.
7.Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej recomit.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w opisie towaru
8. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za uzgodnieniem ze sprzedającym mogą być wysyłane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a koszt dostawy będzie ustalany odrębnie dla każdego zamówienia.
9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze

§ 6
Sposoby płatności

Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:
1/ Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Punktu Odbioru Osobistego. W wybranych przypadkach RECOM IT zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
2/ Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym RECOM IT zamówienie jest przekazywane do realizacji.
3/ Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Payeezy -  First Data Polska SA właściciel marki "POLCARD"
4/ Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez First Data Polska SA. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5/ Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpi sanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
6/ Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez First Data Polska SA. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

§ 7
Realizacja zamówienia


Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
Zamówione przez Klienta produkty wysyłane są w dniu roboczym, w którym zamówienie zostało skompletowane bądź w następnym dniu roboczym.
1. W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa Klient może zdecydować się na:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia) albo
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie) albo
c) w razie niemożności spełnienia świadczenia tj. w przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu bądź telefonicznie na podany w zamówieniu numer telefonu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty przyjęcia oferty. W razie niemożności spełnienia świadczenia zobowiązanie wygasa. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14. (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 10.
d) sklep zamieszcza przy każdym produkcie znajdującym się na stronie internetowej sklepu przewidywalny czas realizacji zamówienia tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Przy realizacji zamówienia składającego się z więcej niż jednego produktu, jeżeli czas realizacji zamówienia na poszczególne produkty jest różny, czasem realizacji całego zamówienia jest najdłuższy z nich.
2.Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z RECOM IT firm kurierskich.
3.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.W przypadku odbioru osobistego Klient jest zobowiązany do poinformowania RECOM IT o tym fakcie drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8
DOSTAWA TOWARU


1.Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego.
2.W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej .
3.Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką.
4.Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
5.Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
6.Uszkodzenia w transporcie : zgodnie z Art. 76. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe ( Dz. U. z 2015 r. poz. 915.) Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty przesyłki od przewożnika. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
a)szkodę stwierdzono protokolarnie w trakcie przyjęca przesyłki przez uprawnionego;
b)zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d)szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
7. Sprawdzenie stanu towaru w chwili dostawy przez kupującego i zgłoszenie ewentualnego uszkodzenia kurierowi oraz spisanie protokołu szkody w chwili dostawy lub zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do przzewoźnika uszkodzenia towaru, stwierdzone po dostawie, ale w dniu dostawy daje podstawę do dochodzenia odszkodowania za doznane szkody. Po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym w terminie do 7 dni kurier zgłosi się do klienta w celu spisania protokołu szkody, który jest jednym z dokumentów wymaganych do zgłoszenia reklamacji zgodnie z warunkami jakie powinna spełniać reklamacja określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Zgodnie z wymogami tego aktu prawnego reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać:
a)datę sporządzenia reklamacji;
b)imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
c)imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację
d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
e)kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
f)wykaz załączonych dokumentów;
g)podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Kupujący jako uprawniony ma prawo dochodzenia odszkodowania od przewoźnika za uszkodzenie przesyłki lub po spisaniu reklamacji może przesłać kopię protokołu szkody do sprzedającego, który dołoży wszelkich starań do uzyskania zwrotu kosztów towaru od przewoźnika i zwróci je kupującemu.
8.Uszkodzony w dostawie towar, należy zachować wraz z opakowaniem do chwili zakończenia postępowania reklamacyjnego.

§ 9
Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi


1. Sprzedający oświadcza, że sprzedaje towary nowe, odnawiane oraz używane.
2. Sprzedający oświadcza, że towary nowe sprzedawane w sklepie internetowym RECOM IT mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
3. Produkty dostępne w RECOMIT.PL są, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na RECOMIT.pl oznaczonych kategorią TOWAR UŻYWANY
 5.RECOM IT jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. i ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
a)w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@recomit.pl
b)pisemnie na adres RECOM IT podany w § 5 ust. 3 Regulaminu
 7 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji RECOM IT zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 10.RECOM IT rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni RECOM IT  nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 11. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt RECOM IT
 12. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że RECOM IT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.


§ 10
Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji


 Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie recomit.pl. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów.
 
§11
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy (link) , z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

a) Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

b) Towar musi być odesłany z możliwością sprawdzenia zawartości przesyłki przez RECOM IT. Przesyłki bez możliwości sprawdzenia zawartości nie będą przyjmowane.

c) Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy.   Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, RECOM IT zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu lub dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru RECOM IT zwróci Kupującemu jego świadczenie zgodnie z art.33 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

d) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) Koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa kupujący.

 § 12
Dane osobowe


1.Klient podając adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w Sklepie i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy przez RECOM IT. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sklep informuje, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2.Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
3.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4.Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym
5.Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

§ 13
Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest osobą fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
3. Sklep informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia innych roszczeń. Możliwość skorzystania z ww. sposobów dotyczą sytuacji, gdy Klient składa reklamację co do jakości kupionego produktu lub otrzymanej usługi, a Sklep nie uznaje roszczenia Klienta. Wówczas konsument może się zwrócić o interwencję do neutralnej strony (np. rozjemcy w postępowaniu pojednawczym, mediatora, rzecznika praw itp.). Zasady dostępu do tych procedur określa każdorazowo podmiot wybrany przez Klienta do dokonania interwencji.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres RECOM IT , ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
6. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego www.recomit.pl w związku z zakupami jest RECOM IT. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
7. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w recomit.pl lub za pośrednictwem portali aukcyjnych, są przekazywane
-  spółce First Data Polska SA wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000061293, wpisaną do Krajowych Instytucji Płatniczych pod nr.IPB/2013
- oraz spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012.
Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
8. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego RECOM IT a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
9. Wszystkie nazwy towarów używane przez firmę RECOM IT są użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym RECOM IT wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez RECOM IT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
11. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
12. RECOM IT szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności określone są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
14. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym RECOM IT oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
15. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego RECOM IT zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym. Czy tego już nie ma wcześniej
16. RECOM IT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RECOM IT nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.recomit.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
17. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 Stycznia 2017 roku.


ZAŁĄCZNIK nr 1
 
Polityka Ochrony Prywatności
 
1. RECOM IT przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich Klientów  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością RECOM IT w tym : zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach recomit.pl a także w celach ich archiwizacji.
3.Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
4.Klienci mogą przeglądać oferty zamieszczone na stronach internetowych RECOM IT dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
5. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w recomit.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter RECOM IT
7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto”.
8.Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, Recom IT może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy Recom IT  może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie Recom IT ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych.
9. W przypadku uzyskania przez Recom IT wiadomości o korzystaniu przez Klienta z jego stron internetowych niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Recom IT może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Recom IT  zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Recom IT zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Recom IT innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
11. Recom IT  zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument ma prawo, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, konsument musi powiadomić o swojej decyzji sprzedawcę, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@recomit.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej
 2. Przesyłkę należy nadać na adres: RECOM IT 58-200 Dzierżoniów, ul.Strumykowa 2 . Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w naszym magazynie po otrzymaniu przesyłki.
3. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z pod numerem telefonu 74/667-58-89
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 
UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
RECOM IT
58-200 Dzierżoniów
ul.Strumykowa 2


Ja niżej podpisany/a
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data................/................../...............r,
informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy (proszę podać również nr seryjny)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
numer oferty/ nr faktury............................................................................................
Data zawarcia umowy................/................../...............r,
data odbioru ................/................../..............r..

…………………………………..
Podpis Klienta